ท้ายหาดสารออนไลน์ Thaihaad e-magazine : นายสถิตย์ จันทร์น้อย บรรณาธิการ
ท้ายหาดสารปีที3 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2544
ท้ายหาดสาร ปีที่ 4 ที่ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2545
ท้ายหาดสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2546
ท้ายหาดสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2547
ท้ายหาดสาร ปีที7 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2548
ท้ายหาดสาร ปีที8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2549
ท้ายหาดสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ท้ายหาดสาร ปีที9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ท้ายหาดสาร ปีที10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2551
ท้ายหาดสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2551
ท้ายหาดสาร ปีที่ 11ฉบับที่ 1ปีการศึกษา 2552
ท้ายหาดสาร ปีที่ 12ี ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ท้ายหาดสาร ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2554 ท้ายหาดสาร ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2555 ท้ายหาดสาร ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2556
ท้ายหาดสาร ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2557        (กำลังดำเนินการจัดทำ)
ท้ายหาดสาร ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2558
ท้ายหาดสาร ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2559