แบบทดสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(พ401)
หน่วยความรู้ที่1  ระบบของร่างกาย

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. กล้ามเนื้อของมนุษย์ที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจ คือ
ก.  กล้ามเนื้อเรียบ
ข.  กล้ามเนื้อลาย
ค.  กล้ามเนื้อหัวใจ
ง.  กล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจ

2. อวัยวะในข้อใดประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ
ก.   ปอด
ข.  หลอดเลือด
ค. แขนและขา
ง.  ใบหน้า

3. ตับมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารอย่างไร
ก.  สร้างน้ำย่อยอาหารจำพวกแป้ง
ข.   สร้างน้ำดี
ค.  สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของลำไส้เล็ก
  ง.  ดูดซับสารอาหารไขมัน

4. น้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
ก.  ช่วยละลายคราบไขมันในหลอดเลือด
ข.  ช่วยทำลายเชื้อโรค
ค.  ช่วยนำอาหารไปสู่อวัยวะต่างๆ
ง.  ช่วยนำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อ

5การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีผลต่อหัวใจอย่างไร
ก.  ทำให้มีแรงสูบฉีดเลือดมากขึ้น
ข.  กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดเล็กลง
ค.  ป้องกันลิ้นหัวใจรั่ว
ง.  อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น

6.การปฏิบัติตนในข้อใดช่วยให้นอนหลับได้ดี
ก.  นอนในห้องที่ไม่มีแสงสว่าง
ข.  เอางานมาทำจนรู้สึกง่วงไปเอง
ค.  ดื่มน้ำผลไม้แทนอาหารมื้อเย็น
ง.  งดดื่มนมและอาหาร

7. กระดูกของร่างกายมนุษย์มีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ชิ้น
ก. 200ชิ้น
ข.  201ชิ้น
ค. 205ชิ้น
ง.  206ชิ้น

8.ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวคือ
ก. โพรงกระดูก             
ข.  ไขกระดูก         
ค. โพรงกระโหลกศีรษะ         
ง.  หลอดเลือด     

9.สมอง และไขสันหลัง เป็นส่วนที่อยู่ในระบบประสาทส่วนใด
ก.  ระบบประสาทส่วนหน้า
ข.  ระบบประสาทส่วนกลาง
ค. ระบบประสาทส่วนปลาย
ง.  ระบบประสาทอัตโนมัติ

10.อวัยวะในข้อใดต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยงมากที่สุด
ก. ตับ        
ข.  ตับอ่อน        
ค.  ไต       
ง.  หลอดอาหาร     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อ.ภาษิต ศรีพิพัฒน์ อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :