แบบทดสอบวิทยาศาสตร์(ว101)
เรื่องการแพร่และการลำเลียง 

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการมากที่สุดคือธาตุในข้อใด
ก.  N-Ca-K
ข.  N-P-K
ค.  C-H-O
ง.  Mg-P-K

2. ในผงซักฟอกมีสารประกอบฟอสเฟตนักเรียนคิดว่าถ้านำผงซักฟอกมาเจือจางในน้ำจะมีธาตุอาหารใดที่พืชต้องการ
ก.   ธาตุN
ข.  ธาตุK
ค. ธาตุP
ง.  ธาตุF

3. น้ำและแร่ธาตุถูกดูดซึมเข้าสู่พืชทางใด
ก.  ราก
ข.   ลำต้น
ค.  ใบ
  ง.  ทุกส่วนของพืช

4. พืช 2 ชนิดมีปริมาณขนรากไม่เท่ากัน โดยพืชชนิดที่ 1 มีขนรากน้อยกว่าพืชชนิดที่ 2 อยากทราบว่าพืชทั้ง 2 ชนิดจะมีความแตกต่างกันในเรื่องใด
ก.  พืชชนิดที่ 1 อ่อนแอกว่า
ข.  พืชชนิดที่ 1 แข็งแรงกว่า
ค.  พืชชนิดที่ 1 ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากกว่า
ง.  พืชชนิดที่ 2 ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากกว่า

5ข้อใดไม่เป็นไปตามหลักการแพร่
ก.  การละลายของน้ำตาลในน้ำ
ข.  การได้กลิ่นยาฆ่าแมลง
ค.  การฟุ้กระจายของน้ำหอม
ง.  การกระจายของฝูงสัตว์

6.ขนรากคืออะไร
ก.  เซลล์
ข.  ท่อลำเลียง
ค.  ท่อลำเลียง
ง.  ราก

7. น้ำในดินเข้าสู่พืชด้วยวิธีการใด
ก.  การออสโมซิส
ข.  การแพร่
ค.  แรงดูดในลำต้น
ง.  แรงดันรอบๆราก

8.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
ก. ท่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำอย่างเดียว             
ข.  น้ำและแร่ธาตุถูกลำเลียงจากรากขึ้นสู่ลำต้นและส่วนต่างๆทางท่อลำเลียงน้ำ         
ค. น้ำจากท่อลำเลียงน้ำเข้าสู่เซลล์อื่นโดยการแพร่         
ง.  แร่ธาตุจากท่อลำเลียงน้ำเข้าสู่เซลล์อื่นโดยการออสโมซิส     

9.ส่วนใดของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงน้ำและอาหาร
ก.  ราก
ข.  ขนราก
ค. ลำต้น
ง.  ใบ

10.เพราะเหตุใดเราจึงควรตัดใบบางส่วนออกเมื่อเราต้องการย้ายต้นไม้ไปปลูกในที่ใหม่
ก.  เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างอาหารมากขึ้น       
ข. เพื่อลดการสังเคาระห์ด้วยแสง         
ค.  เพื่อลดน้ำหนักจากต้นไม้       
ง.  เพื่อลดการคายน้ำ     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อ.สถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :