แบบทดสอบวิชางานประดิษฐ์ ประกอบการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2(งช202)
หน่วยการเรียนรู้ที่1  รู้เขารู้เรา ( ชุดที่1)

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. งานประดิษฐ์มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างไร
ก.  เกิดจากดำรงชีวิตของคนไทย
ข.  ทุกคนต้องใช้สิ่งของจากงานประดิษฐ์
ค.  ส่งเสริมให้มีความมานะอดทน
ง.  ส่งเสริมให้มีอารมณ์มั่นคง

2. ข้อใดคือความหมายของงานประดิษฐ์
ก.  การปฏิบัติ และฝึกฝนงาน
ข.  ชิ้นงานที่สร้างขึ้น
ค.  ชิ้นงานที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ
ง.  ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

3. งานประดิษฐ์ชนิดใดที่คิดว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ข.   งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ค.  งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ,หรือผ้า
  ง.  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ ใบตอง

4. ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ก.  งานประดิษฐ์จากเปลือกหอย
ข.  ตุ๊กตาจากปูนพลาสเตอร์
ค.  การร้อยมาลัยจากพลาสติก
ง.  การแกะสลักน้ำแข็ง

5 ประเภทของงานประดิษฐ์ตามลักษณะของงานมี กี่ประเภท
ก.  1 ประเภท
ข.  2 ประเภท
ค.  3 ประเภท
ง.  4 ประเภท

6. ผลงานประดิษฐ์ท่แสดงถึงความอบอุ่น ร่าเริง แจ่มใสคือ
ก.  สีน้ำเงิน,สีเขียว
ข.  สีแดง,สีส้ม
ค.  สีแดง,สีฟ้า
ง.  สีเทา,สีน้ำเงิน

7. งานประดิษฐ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือประเภทใด
ก.  งานประดิษฐ์ทั่วไป
ข.  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ค.  งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
ง.  งานประดิษฐ์ประเภทของเล่น

8.ถ้าเราต้องการให้ชิ้นงานท่เราสร้างมีความอ่อนไหว นิ่มนวล เราควรเลือกใช้เส้นลักษณะใดออกแบบ
ก. เส้นแนวตั้ง,แนวดิ่ง             
ข.  เส้นนอน,เส้นขนาน         
ค. เส้นเฉียง,เส้นทะแยง         
ง.  เส้นโค้ง     

9.งานประดิษฐ์มีความแข็งแรง มั่นคง ควรเลือกใช้เส้นลักษณะใดในการออกแบบ
ก.  เส้นแนวตั้ง,แนวดิ่ง
ข.  เส้นนอน,เส้นขนาน
ค. เส้นเฉียง,เส้นทะแยง
ง.  เส้นโค้ง

10.การออกแบบงานประดิษฐ์ควรนำหลักเกณฑ์เรื่องสีมาใช้ โดยมีวรรณะของสี แบ่งออกเป็นกี่วรรณะ
ก. 4 วรรณะ       
ข.  3 วรรณะ        
ค.  2 วรรณะ       
ง.  1 วรรณะ     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อาจารย์ทิพวรรณ มีรักษา อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :