แบบทดสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบการเรียนวิชาสาระสุขศึกษาและพลศึกษา(พ101)
หน่วยความรู้ที1  ภาวะการเจิญเติบโตและพัฒนาการของวัยทารกถึงวัยรุ่น ( ชุดที่1)

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. การเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร
ก.  การที่ร่างกายสูงใหญ่ขึ้น
ข.  การที่อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้ดี
ค.  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ง.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2. การพัฒนาการของร่างกายคืออะไร
ก.   การมีสติปัญญากีขึ้น
ข.  การปรับตัวเข้ากับสังคมดีขึ้น
ค.  การเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย
ง.  การที่ร่างกายมีความสูงเพิ่มขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นด้วย

3. การเจริญเติบโตและการพัฒนาการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร
ก.  สัมพันธ์กันเพราะต้องใช้ควบคู่กันไป
ข.   สัมพันธ์กัน เพราะเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีการพัฒนาการมากขึ้น
ค.  ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตมีความหมายแตกต่างกับการพัฒนาการ
  ง.  ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตเป็นเรื่องของร่างกาย ส่วนการพัฒนาการเป็นเรื่องของจิตใจอารมณ์และสังคม

4. ความหมายของคำว่า"ปฏิสนธิ" ข้อใดชัดเจนที่สุด
ก.  การเกิดของทารก
ข.  การเริ่มต้นชีวิตของคนเรา
ค.  การทำงานของตัวอสุจิและไข่
ง.  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

5. ตัวอสุจิจะเข้าไปผสมพันธ์กับไข่ ณ บริเวณใด
ก.  รังไข่
ข.  มดลูก
ค.  ปีกมดลูก
ง.  ช่องคลอด

6. การที่ทารกแรกเกิดร้องไห้ เพราะหิวหรือตกใจ เป็นการแสดงถึงพัฒนาการด้านใด
ก.  สังคม
ข.  ร่างกาย
ค.  บุคลิกภาพ
ง.  จิตใจและอารมณ์

7. ทารกอายุ 12 เดือน เห็นแม่อุ้มเด็กอื่นแล้วทารกร้องไห้ เมื่อแม่เลิกอุ้มเด็กอื่นแล้วทารกหยุดร้องให้ แสดงให้เห็นว่าทารกเกิดอารมณ์ใด
ก.  รัก
ข.  กลัว
ค.  อิจฉา
ง.  เสียใจ

8. การอบรมเลี้ยงดูที่ดีจะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการที่ดีในด้านใดบ้าง
ก.  ร่างกายและจิตใจ             
ข.  ร่างกายจิตใจและอารมณ์         
ค.  ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม         
ง.   ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา     

9. หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคือหน่วยงานใด
ก.  กรมอนามัย
ข.   กรมการแพทย์
ค. โรงพยาบาลต่างๆของรัฐ
ง.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) Archie

10.ถ้าต้องการจะทำให้ตนเองมีร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานควรปฏิบัติอย่างไร
ก.  กินอาหารครบ 5 หมู่       
ข.   กินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มนมมาก ๆ        
ค.   กินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มนมมากๆและออกกำลังกายบ่อยๆ       
ง.   กินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มนมมาก ๆ ออกกำลังกายบ่อยๆและดูหนังสือทุกวัน     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อ.อุทัย จงแพ อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :