แบบทดสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส303 ประกอบการเรียนวิชาสังคมศึกษา
หน่วยความรู้ที่ 1 ท่องแดนพุทธภูมิ

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. พระพุทธศาสนาเผยแผ่ขยายออกนอกเขตประเทศอินเดียในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด
ก.  พระเจ้ากนิษกะ
ข.  พระเจ้าพิมพิสาร
ค.  พระเจ้าอชาตศัตรู
ง.  พระเจ้าอโศกมหาราช

2. ทวีปใดต่อไปนี้ที่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาจากอินเดียเผยแพร่เข้าไปมากที่สุด
ก.   ยุโรป
ข.  เอเชีย
ค.  ออสเตรเลีย
ง.  อเมริกาเหนือ

3. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดใด
ก.  วัดพุทธรังษี
ข.   วัดพุทธธรรม
ค.  วัดพุทธสมาคม
  ง.  วัดพุทธประทีป

4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณขึ้นอยู่กับข้อใดมากที่สุด
ก.  ประชาชน
ข.  พระธรรมทูต
ค.  พระมหากษัตริย์
ง.  พระที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระศาสนา

5องค์กรที่เสริมสร้างสันติภาพในโลกโดยพุทธวิธีคือองค์กรใด
ก.  พุทธศาสตร์สากล
ข.  พุทธศาสตร์ปริทัศน์
ค.  พุทธสมาคมระหว่างประเทศ
ง.  พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

6.พระสงฆ์ไทยรูปใดได้รับรางวัลโนเบลสาขาการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ก.  หลวงตามหาบัว
ข.  พระธรรมปิฎก (ปอ. ปยุตโต)
ค.  พระพิศาลธรรมวาที
ง.  พระธรรมโกศาจารย์

7.ประเทศใดในทวีปยุโรปที่พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแพร่มากที่สุด
ก. อังกฤษ
ข.  ฝรั่งเศส
ค. เยอรมนี
ง.  สวิตเซอร์แลนด์

8.กษัตริย์จีนพระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของจีน
ก. พระเจ้าฮั่นเม่งเต้             
ข.  พระเจ้าเหลียงบู้ตี้         
ค. พระเจ้าทังซิวฉวน         
ง.  พระเจ้าหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้     

9.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศใด
ก.  จีน
ข.  ไทย
ค. ทิเบต
ง.  อินเดีย

10.ปัจจัยที่ทำให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันคือข้อใด
ก.  ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรม       
ข.  นับถือตามบรรพบุรุษ        
ค.  ถูกบังคับให้นับถือ       
ง.  ใช้กำลังบังคับ     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อ.วรรณนิภา พูลสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :