แบบทดสอบวิชาการงานเกษตร(งช401)
 

คำชี้แจง : จงเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ แล้วตอบตกลงเพื่อตรวจสอบคะแนนและดูเฉลย
1. การขยายพันธ์พืช วิธีใด ไม่มีรากแก้ว
ก   การตอน
ข.   เพาะเมล็ด
ค.  เสียบยอด
ง.  ติดตา

2. พืชชนิดใดเป็นพวกธัญญพืช
ก.   ข้าว
ข.  อ้อย
ค. มันสำปะหลัง
ง.  ปาล์ม

3. พืชตระกูลถั่วคือข้อใด
ก.  ยางพารา
ข.   สละ
ค.  ฝ้าย
  ง.  ผักตบชวา

4. แห้ว ได้ชื่อใหม่ว่าอะไร
ก.  บัวชมพู
ข.  สมหวัง
ค.  สมชาย
ง.  พาราทูน

5. ข้อใดเป็นชื่อพันธ์มะขาม
ก.ค่อม
ข.  กะโหลก
ค.  สีชมพู
ง.  ปุยฝ้าย

6."ไทยสาร" เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในด้านใด
ก.  การทหาร
ข.  การแพทย์
ค.  การศึกษา-วิจัย
ง.  การอุตสาหกรรม

7. ข้อใดไม่เป็นทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต
ก. Telnet
ข.  WWW
ค. Archie
ง.  Chat

8.ข้อใดหมายถึงลักษณะของ WWW
ก. การให้บริการข้อมูลผ่าน Web Browser             
ข.  การให้บริการข้อมูลโดยใช้คำว่า WWW เป็นสื่อกลาง         
ค. การให้บริการข้อมูลด้วยข้อความภาพและเสียงผ่านคอมพิวเตอร์         
ง.  การให้บริการข้อมูลในรูป Hypertext โดยผ่าน Web Browser     

9.ถ้านักเรียนต้องการค้นหาฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต นักเรียนจะใช้ทรัพยากรชนิดใด
ก.  WAIS
ข.  Gopher
ค. Telnet
ง.  Archie

10.ลักษณะของ Web Browser คือข้อใด
ก.  เดือนเล่น Icq กับเพื่อนที่อยู่อเมริกา       
ข.  ดาวใช้อินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน        
ค.  เด่นใช้โปรแกรม IE เพื่อหาข้อมูลจาก Web Site       
ง.  ถูกทุกข้อ     

คะแนนที่ได้ =
เฉลยคำตอบ :

อ.วิชัย กลิ่นทอง อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม :